Pes kot kopedagog pri vzgojno-izobraževalnem delu z učenci z učnimi težavami pri slovenščini (OŠ Vide Pregarc)

Avtorica: prof. razrednega pouka Jana Čarman

Na Oš Vide Pregarc smo z obiski prvega uradno izšolanega terapevtskega para v Sloveniji, ki ga sestavljata vodnica Petra Štrus in bernski planšarski pes Gal, začeli v šolskem letu 2004/2005. Do danes sta obiskala že veliko oddelkov, in sicer je tu potekala učna ura o psih na splošno. Za inovacijski projekt z naslovom Pes kot kopedagog pri vzgojno-izobraževalnem delu z učenci z učnimi težavami pri slovenščini smo se odločili na podlagi pozitivnega odziva učencev, staršev in nekaterih zaposlenih na sodelovanje z njima.
Vključevanje terapevtskega psa v pedagoški proces je ponekod v tujini že ustaljena praksa in daje pozitivne rezultate, v Sloveniji pa se o tem že dolgo govori, a praktičnih primerov je bilo do sedaj zelo malo. Prav tako je teoretičnega gradiva o terapevtskih psih v slovenskem jeziku izredno malo, posamezne članke najdemo predvsem v nekaterih revijah o psih. Pri pripravi projekta smo se nekoliko lahko oprli le na ameriško knjigo R.E.A.D., v kateri avtorji opisujejo projekt obiskovanja prostovoljcev s terapevtskimi psi v knjižnicah, kjer otroci berejo poljubne zgodbe psom.

Delo s terapevtskimi psi je razdeljeno na dve področji:

 • terapija s pomočjo psa (Dog-Assisted Therapy); je dejavnost, pri kateri ob prisotnosti izšolanega psa, vodnika in ustreznega terapevta (psiholog, defektolog, učitelj, delovni terapevt…) pri uporabniku želimo doseči izboljšanja na različnih področjih njihovega delovanja (motorične sposobnosti, komunikacija…), cilji so natančno opredeljeni, delo je sistematično in kontinuirano,
 • dejavnosti ob prisotnosti psa (Dog-Assisted Activities); je oznaka za dejavnosti, ki potekajo v prisotnosti izšolanega psa ter vodnika in je njihov namen zlasti druženje človeka z živaljo in ne doseganje specifičnih terapevtskih ciljev, obiski so občasni.

Učenci z učnimi težavami pri slovenščini pogosto potrebujejo individualen  pristop in vključitev psa je pomenila nov, njim prijazen način dela. Za sodelovanje v projektu sta bila izbrana dva učenca tretjega razreda z učnimi težavami pri slovenščini, ki sta bila pripravljena na delo s psom. Projekt je potekal celo šolsko leto 2006/2007, po eno šolsko uro na teden. Pri uri smo bili prisotni: dva učenca, vodnica psa Petra Štrus, terapevtski pes Gal ter vodja projekta in učiteljica Jana Čarman. Članici projektne skupine sta bili še razredničarka vključenih učencev in defektologinja.

Splošni cilji, ki bi jih lahko izpostavili pri vključenosti psa v pedagoški proces, so:

 • razvijanje empatije,
 • zmanjševanje strahov,
 • zmanjševanje konfliktov,
 • telesni kontakt z živim bitjem,
 • preko psa se učitelj približa učencu,
 • spodbujanje motoričnih, sporazumevalnih zmožnosti,
 • socialno učenje,
 • povečanje koncentracije in pozornosti.

Pred pričetkom dela je bilo postavljeno raziskovalno vprašanje, in sicer, kako prisotnost terapevtskega psa pri učni uri pripomore k zmanjševanju učnih težav učenca pri slovenščini.

Oblikovana pa sta bila tudi dva cilja projekta:

 • pomoč pri doseganju ciljev iz učnega načrta za slovenščino,
 • večja motiviranost učencev za šolsko delo in izboljšanje samopodobe učencev.

Pred prihodom terapevtskega para v šolo je bilo potrebno izvesti uvodne aktivnosti:

 • pridobiti podporo vodstva,
 • predstaviti terapevtski par (vodnik psa in pes) s pisnim gradivom,
 • opredeliti namen obiska in izbrati učence, ki bodo sodelovali,
 • pridobiti pisna soglasja staršev vključenih učencev,
 • pridobiti informacije o morebitnih alergijah, strahovih, zadržkih učencev,
 • pripraviti delovno okolje,
 • opredeliti kraj, čas, trajanje dejavnosti, vlogo udeležencev…
 • pripraviti učence na obisk psa.

Natančno so bile opredeljene naloge vodnika psa in učitelja, kajti vsak je zadolžen za določeno področje, čeprav smo tekom projekta ugotovili, da se to včasih prepleta. Naloge vodnika psa so, da ima psa pod nadzorom, opazuje telesno govorico psa in ob določenih signalih reagira (npr. če pes kaže utrujenost, mu dovoli počivati), vzpostavi primeren stik z učenci, pripomore k ustvarjanju prijetne atmosfere, odmerja fizični kontakt s psom, je odprt za vsa vprašanja, sodelovanje. Naloge učitelja pa so, da skrbi za disciplino v razredu, skrbi za ureditev učilnice, preskrbi učne pripomočke, delovno gradivo, organizira timske sestanke, po potrebi se dogovarja z vodstvom šole, drugimi uslužbenci, starši, skrbi za administrativni del.
Pripravili smo podroben program projekta, ki vsebuje vzgojno-izobraževalne cilje, vsebino, potreben material in specifične vaje z vključitvijo psa. Navedla bom nekaj primerov teh vaj za določene vsebine:

 • POLOŽAJ; učenec se po navodilih učiteljice postavi v določen položaj glede na psa ali postavi tja nek predmet (Postavi se na levo stran Gala.).
 • PREDLOGI; učenec postavi žogo pred/za/na/pod psa; učitelj postavi predmet ob psa, učenec pa opisuje položaj  predmeta; učenec opisuje dejanje (Dal je piškot v posodo. Vzel je piškot iz posode.).

 • PISANE ČRKE; učenec s prstom piše črke na psa; iz malih pasjih piškotkov sestavi črko na mizi in če je pravilno, jih da psu; učenec s pisanimi črkami napiše navodilo, nato ga izvede (Pojdi okoli psa. Dotakni se Galovega repa.).
 • GIBANJE; učenec se uči uporabljati vprašalne prislove od kod/kam/kje z opisovanjem gibanja oziroma premikanja psa (Gal je v učilnici. Gal gre iz učilnice.).

 • VELIKA ZAČETNICA; učenec prepisuje besedilo z uporabo velike začetnice, ko stori napako, pes na Petrin skriti signal zalaja.
 • IGRA VLOG; pri veterinarju; v parku; telefonski pogovor; oglas; voščilo; zahvala; opravičilo.

 • OPIS PSA; učenec prebere opis bernskega planšarskega psa v knjigi, nato po opazovanju Gala dopolni povedi o opisu psa ali sam napiše opis.

 • BRANJE ZGODBE; učenec bere zgodbo psu, ta posluša.

 • VRSTE POVEDI;  učenec zapisuje pripovedne, vprašalne in velelne povedi v zvezi s psom. Nato prebere velelno poved (Gal, sedi!) in jo prebere s pravilno uporabo končne intonacije, pes to vajo izvede.

Pri delu so bila zajeta štiri področja pouka slovenščine: poslušanje, govor, branje in pisanje. Uporabljene so bile različne oblike in metode dela. Način dela je bil fleksibilen, tako da smo teme učnih ur določali po sprotnem dogovarjanju z razredničarke. Ta je opozarjala na mesta, kjer so se pojavljale vrzeli pri rednem pouku, tako da je bil poudarek dela na utrjevanju določene snovi. To je torej pripomoglo k doseganju ciljev iz učnega načrta.

Prvo uro so bila učencem natančno predstavljena pravila za delo in oblikovali smo plakat z besedilom:

 • pozorno sledimo navodilom učiteljic,
 • govorimo umirjeno in tiho,
 • skrbimo za dobro počutje vseh,
 • smo previdni pri ravnanju s psom,
 • psa ne motimo ko je, pije ali počiva,
 • psa božamo in hranimo le z dovoljenjem učiteljic,
 • psu ne naredimo nič takega, kar tudi nam ne bi bilo všeč.

Temeljita priprava učencev na delo s psom in oblikovanje pravil je nujno potrebno za nemoten potek učnih ur, kajti vključenost psa je za učence nekaj povsem novega. Učenca sta pri tem predstavila tudi svoje dosedanje izkušnje s psi, ki so bile dobrodošle. Učenca naj psa sprejemata kot samostojno osebnost, s svojo voljo, željami in potrebami. Opozorjena sta bila  na občutljivost pasjih čutil, ki je kar se tiče sluha in voha precej večja kot pri ljudeh, ter občutljivost na bolečinske dražljaje. Sprejeti je treba, da ima pes možnost umika, če je utrujen. Z njim je treba imeti potrpljenje. Poskrbljeno je moralo biti za higienske in varnostne vidike obiskov psa. Pomembno pa je tudi, da je bil vsak kontakt učenca s psom prostovoljen.

Pri učnih urah sem opazila zelo visoko stopnjo motiviranosti učencev za delo, saj je bilo zaradi prisotnosti psa okolje sproščeno, edinstveno, zabavno in varno. Varno v tem smislu, ker pes ne obsoja morebitnih storjenih napak učencev, je brez predsodkov, ne kritizira, pristopa do vseh enakovredno, daje občutek sprejetosti. V takem okolju sta učenca lažje aktivno sodelovala, nastopala, pripovedovala in brala, bila sta bolj samozavestna. Pes je vplival na večjo koncentracijo za delo in spodbujal komunikacijo, povečeval je željo učencev za vključevanje v aktivnosti. Učenca sta imela tudi možnost sooblikovanja poteka ure in sta z veseljem podajala svoje predloge (npr. vsebino za igre vlog). Pes je učil učence odgovornega vedenja in zaupanja do drugega živega bitja, postavljal je tudi meje.

Ob zaključevanju projekta sem pričela razmišljati o tem, da bi lahko na podoben način z vključitvijo psa v vzgojno-izobraževalno delo pomagali tudi učencem s težavami na drugih področjih, kajti izkušnje pri delu do sedaj so izredno pozitivne. Lahko pa bi z uvedbo tega načina dela popestrili marsikatero uro pouka. Možnosti za vključevanje terapevtskega psa na osnovni šoli je namreč veliko:

 • interesna dejavnost (kinološki krožek, naravoslovni krožek, dobrobit živali, skrb za živali),
 • učna ura o psih,
 • tematski obisk (petarde-december, zavetišča za pse, vedenje otroka ob srečanju s psom; v okviru razredne ure,  podaljšanega bivanja, delavnice),
 • bralne urice s psom (učenci berejo psu poljubno literaturo, pes ima vlogo poslušalca),
 • pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 • učne pomoč učencev z učnimi težavami pri vseh predmetih (individualno delo; specifične vaje z vključevanjem psa),
 • projekti (inovacijski, raziskovalni projekt; povezava z inštitucijami- ZRSŠ, MZŠ, CŠOD),
 • dnevi dejavnosti (ND, KD, ŠD, tabor, šola v naravi, dan šole, dan odprtih vrat),
 • vsebine pri različnih predmetih (SLO: opis živali; SPO: hišni ljubljenci; LVZ: risanje, slikanje, kiparstvo; tuj jezik: barve, deli telesa).

Organizacija in izvajanje programov terapije s psom v osnovni šoli je povezano z veliko odgovornostjo, tako s strani vodnika psa kot tudi učitelja in obiskane ustanove ter od vseh sodelujočih zahteva velik vložek časa in energije. Sodelujoči v programih morajo biti ustrezno izšolani in preizkušeni. Treba se je zavedati, da je za uspešen program in doseganje pozitivnih učinkov na različnih nivojih posameznikovega delovanja nujno potrebno, da tako delo predstavlja veselje za vse vključene, tako za učence, vodnika psa, učitelja in tudi psa.