Predstavitev dela v enoti ŠENTK Kranj

Predstavitev ŠENT

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna, prostovoljna organizacija,ki je namenjena osebam s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja ter vsej zainteresirani javnosti. Združenje je bilo ustanovljeno leta 1993. Deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja in drugih v skladu s cilji društva. Ima status humanitarne organizacije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na podlagi humanitarne dejavnosti, ki jo opravlja pretežno na področju socialnega varstva. Programi in dejavnosti združenja so namreč namenjeni:

  • lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav uporabnikov služb za duševno zdravje in težje zaposljivih oseb,
  • izboljšanju njihovega socialnega položaja,
  • izboljšanjuduševnega zdravja uporabnikov služb ter
  • ustvarjanju možnosti za njihovo čimbolj kakovostno in samostojno življenje.

Poglavitne naloge Združenja so razvijanje in izvajanje programov psihosocialne rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju, ki potekajo v Šentovih Centrih za duševno zdravje v skupnosti in so prisotni skoraj po vseh slovenskih regijah. Znotraj teh deluje 11 dnevnih centrov in 11 stanovanjskih skupin. Poleg programov psihosocialne rehabilitacije (dnevni centri, stanovanjske skupine, pg. zaposlovanja) se znotraj Združenja izvajajo tudi drugi programi kot so programi zagovorništva in varovanja človekovih pravic, destigmatizacije in informiranja javnosti, založništvo, povezovanje s sorodnimi organizacijami ter mednarodno sodelovanje. Vsi programi pa sledijo poglavitnemu cilju, torej omogočiti uporabnikom naših storitev; ljudem s težavami v duševnem zdravju; kakovostno in samostojno življenje. Pri tem se vse dejavnosti izvajajo skladno s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

Dejavnosti s Chilijem v Dnevnem centru

Osnovni namen Dnevnih centrov je zmanjševanje socialne izključenosti in pomoč pri strukturiranju dnevnih aktivnosti uporabnikov. S tem namenom je bil leta 1999 ustanovljen tudi Dnevni center Šent'k v Kranju, ki ga danes obiskuje 20 - 25 oseb dnevno. Dejavnosti v Šent'ku so poleg tistih neposredno namenjenih psihisocialni rehabilitaciji (treningi socialnih veščin, interakcijske vaje, treningi komunikacije idr.), namenjene tudi izobraževanju, pridobivanju in ohranjanju znanj in veščin, športnim in prostočasnim dejavnostim, širjenju socialne mreže ter sodelovanju s skupnostjo. Pri strukturiranju programa in dejavnosti vedno upoštevamo potrebe in želje uporabnikov, saj le tako lahko zagotavljamo uspešno izvajanje programov. Glede na to ima vsak uporabnik možnost vodenja delavnic v kolikor to prispeva k utrjevanju njegove lastne vrednosti.
Januarja 2007 je aktivnosti Dnevnega centra Šent'k dodobra popestril in dopolnil pes Chilli, pred tem stanovalec Zavetišča Horjul. Kot vodja Dnevnega centra sem se čutila dolžno, da predhodno povprašam za mnenje naše obiskovalce. Po dveh pogovornih urah kjer so imeli priložnost izraziti svoje dvome in strahove glede psa smo se skupaj odločili, da poskusimo. Tako Chilli že dobro leto in pol vsak dan prihaja med uporabnike. Rezultati, ki jih opažamo v tem obdobju so izjemno pozitivni. Veliko je posameznih zgodb kjer ima za izboljšanje zdravstvenega stanja osebe zasluge tudi Chilli. Tako beležimo primer uporabnice s hudo obliko socialne fobije, ki je bila več let ujetnica lastnega doma, izjemoma je prišla v naš dnevni center. Danes se veselo in ponosno sprehaja s Chillijom po Kranju, kar je bilo še leto in pol nazaj praktično nepredstavljivo. To je le en primer izmed mnogih.
Upomo, da bo v prihodnje možnost formalne pridobitve statusa terapevta s pomočjo psa ter sistemske umestitve tovrstne terapije tudi za psihiatrične bolnike oziroma ljudi s težavami v duševnem zdravju.
Petra Barbalić, univ. dipl. ped.;
vodja Dnevnega Centra Šent'k Kranj