Statut društva

Statut društva

Društvo za terapijo s pomočjo živali - Ambasadorji nasmeha je na občnem zboru društva dne 07.03.2013 sprejel spremenjeni in dopolnjeni Statut društva.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem Statutom se določijo:                                        

-          ime in sedež društva,

-          zagotavljanje javnosti dela,

-          namen društva in njegove naloge,

-          način stopanja v članstvo društva,

-          prenehanje članstva in izstop iz društva,

-          organi, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,

-          sestava organov in število njihovih članov,

-          način volitev članov organov, njihova razrešitev in mandat,

-          oblike dela organov,

-          pravice in dolžnosti članov društva,

-          pravice in dolžnosti organov društva,

-          odgovornosti članov in organov društva,

-          zastopanje društva,

-          viri materialnih sredstev in

-          način prenehanja društva.

 

IME, SEDEŽ IN PEČAT DRUŠTVA

2. člen

Ime društva je: Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha. Skrajšano ime društva je Društvo Ambasadorji nasmeha (v nadaljevanju društvo).

Angleško ime društva je: Slovenian Society for Animal Assisted Therapy – Ambassadors of smile.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Predsednica (predsednik) predstavlja in zastopa društvo.

 

3. člen

Sedež društva je v Ljubljani. O morebitni spremembi poslovnega naslova sedeža društva lahko odloča upravni odbor društva.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Društvo ne uporablja žiga.

                                                                           

4. člen                                                                                                                  

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi, klubi in organizacijami, ki delujejo na področju terapije s pomočjo živali. Društvo se lahko povezuje tudi v zveze, ki so neposredno vezane na delo društva.

 

JAVNOST DELA

5. člen

Delo društva je javno in poteka v skladu z zakonom. Društvo zagotavlja javnost dela s pravico članov in drugih zainteresiranih, da prisostvujejo sejam organov društva.

Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost prek sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.

Društvo obvešča svoje člane:

-          z izdajo pisnih informacij,

-          s pošiljanjem elektronske pošte,

-          z obveščanjem prek spletne strani in

-          s tem, da so zapisniki o sejah vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.

Društvo obvešča javnost:

-          prek sredstev javnega obveščanja in

-          s publicistično dejavnostjo.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik upravnega odbora društva. Predsednik lahko pooblasti tudi tajnika za posredovanje informacij.

 

NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

a) Namen in cilji društva

Splošni namen društva, ki je samostojno, nepridobitno združenje občanov, je strokovno ukvarjanje z izobraževanjem ter raziskovanjem pospeševanja učinkov terapije in aktivnosti s pomočjo živali.

Cilji društva pa so prizadevanja, da se terapija in aktivnosti s pomočjo živali ustalijo in izvajajo kot priznana oblika pomoči v zdravstvu, šolstvu in na drugih primernih področjih, ki jih pokrivajo ustrezne ustanove v Sloveniji, kot tudi v obliki individualnih obiskov na domu v sodelovanju z za to usposobljenim osebjem in ustanovami. Za doseganje ciljev društva so položene smernice za izobraževanje inštruktorjev in delovnih parov, sestavljenih iz vodnika in ene živali, ki izvajajo terapijo ali aktivnosti s pomočjo živali. Poleg tega mora društvo omogočati nadaljnje izobraževanje parov s pomočjo prireditev ter publikacij.

Eden od ciljev društva je tudi šolanje in uporaba psov pomočnikov ljudem s posebnimi potrebami.

b) Osnovne naloge društva:

Svoj namen društvo uresničuje zlasti z izvajanjem naslednjih nepridobitnih (za člane) osnovnih nalog:

1.      organizacija dela izšolanih parov (obiskov in izvajanja terapij in aktivnosti v institucijah, ki so ali bodo z društvom v pogodbenem razmerju),

2.      sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami za uvajanje in izvajanje terapije in aktivnosti z živalmi, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, veterinarskimi organizacijami in drugimi pri vpeljevanju te terapije in aktivnosti  v Sloveniji in tujini,

3.      spodbujanje in širjenje raziskovanja ter izobraževanja na področju terapije in aktivnosti z živalmi na vseh ravneh v Sloveniji,

4.      informiranje in svetovanje za javnost,

5.      izdaja biltena in drugih strokovnih publikacij,

6.      priprava in urejanje spletne strani na medmrežju,

7.      razvoj drugih primernih aktivnosti na področju delovanja društva.

c) Pridobitne naloge društva:

Društvo neposredno opravlja pridobitne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti, ki so povezane z nameni in cilji ustanovitve društva in nalogami, ki jih uresničuje. Pridobitne dejavnosti se opravljajo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitnih dejavnosti.

1.      vzgoja in izobraževanje vodnikov in živali na področju terapije in aktivnosti s pomočjo živali (šifra dejavnosti: 85.510),

2.      preverjanje in vzdrževanje ter višanje kvalitete usposobljenosti izučenega kadra in delovnih parov z organizacijo izobraževalnih seminarjev, strokovnih predavanj, preverjanj, raznih drugih prireditev in publikacij na državni in mednarodni ravni (šifra dejavnosti: 85.510),

3.      vse dejavnosti šolanja in izobraževanja, ki so potrebne za izšolanje in uporabo psov pomočnikov ljudem s posebnimi potrebami (šifra dejavnosti: 85.510),

4.      vzgoja in izobraževanje na področju ozaveščanja ravnanja z živalmi (odprava strahu pred psom, bralne urice, kinološke urice, rojstnodnevne zabave itd.) (šifra dejavnosti: 85.510),

5.      založništvo in uredniška dejavnost, v skladu z veljavnimi predpisi (šifre dejavnosti: 58.110, 58.190),

6.      izvajanje programa za izboljšanje osebne blaginje (šifra dejavnosti: 84.120; preventivno delovanju v zdravstvu za vse starostne skupine – programi za preprečevanje zasvojenosti z drogo, za dvig samozavesti, preprečevanje depresije),

7.      organizacija rojstnodnevne zabave (šifra dejavnosti: 93.299),

8.      odprava strahu pred psom, dresiranje hišnih živali (šifra dejavnosti: 96.090; individualen program dela s posamezniki, ki si želijo odpraviti strah pred psi in ustrezno predhodno osnovno šolanje domačih živali (predvsem psov) za kasnejše  potrebe šolanja v terapevtske namene).

 

ČLANSTVO

7. člen

Član društva lahko postane vsaka pravna ali fizična oseba, stara najmanj 21 let, vključno s tujci, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštovala pravila društva.

Upravni odbor društva lahko zavrne včlanitev osebi, ki neustrezno ravna z živalmi (sklic na pravne podlage) oz. je njeno delovanje v nasprotju z namenom društva.

Oseba, ki ji je bila včlanitev zavrnjena, ima pravico pritožbe na občni zbor društva, ki dokončno odloči o zadevi.

 

8. člen

Člani društva plačujejo članarino, katere višino predlaga upravni odbor in sprejme občni zbor za vsako naslednje leto. Člani društva so dolžni plačevati članarino vsako leto za koledarsko leto. Članarina obstoječih članov se plača najkasneje do 30. marca tekočega leta. Članarina, plačana decembra tekočega leta, se šteje kot članarina plačana za naslednje leto.

 

9. člen

V društvu so redni člani (aktivni član, član društva, upokojen par), člani v mirovanju, nekdanji člani, podporni člani in častni člani.

Redni člani društva so člani, stari najmanj enaindvajset let, ki aktivno sodelujejo pri delu društva. Redni člani se delijo na več podskupin, odvisno od njihovega aktivnega sodelovanja pri delu društva:

a)      AKTIVNI ČLAN DRUŠTVA

Aktivni član društva je član, ki upošteva pravila društva, se redno udeležuje sestankov, redno obiskuje ustanove in izvaja aktivnosti s pomočjo živali ter poroča o svojih obiskih na društveni strani in na sestankih, redno obnavlja status in vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno delovanje, se prostovoljno angažira in deluje v dobrobit in čast društvu.

b)      ČLAN DRUŠTVA

Je vsak posameznik, ki se včlani v društvo, a ne deluje z živaljo. Član društva ima enake pravice in dolžnosti kot aktivni član društva.

Član društva in aktivni član, ki ne izpolnjuje dolžnosti rednega člana lahko po odločitvi upravnega odbora dobi opomin ali ga upravni odbor pozove k ponovnemu izpolnjevanju obveznosti, preden se njegov status spremeni v status podpornega člana oziroma nekdanjega člana in se mu odvzame društveno  uniformo.

c)      UPOKOJEN PAR

Je par, ki je prenehal delovanje zaradi nezmožnosti za delo živali, bolezni ali smrti živali.

Član v mirovanju je član, ki je na lastno pobudo podal prošnjo za začasno zamrznitev statusa zaradi določenih (osebnih) razlogov. Društvo člana vodi v evidenci do preklica ali izbrisa.

V izjemnih primerih (porodniška, daljša bolezen, nezaposlenost,…) upravni odbor člana pisno pozove, da mora v roku enega meseca po pozivu o tem pisno obvestiti društvo, drugače bo društvo prisiljeno ukrepati in spremeniti aktivni status člana v status člana v mirovanju. Če v omenjenem roku društvo ne dobi pisne ali ustne zahteve po spremembi statusa (14. člen), ima upravni odbor društva pravico spremeniti status člana v člana v mirovanju.

Nekdanji član je član, ki v zadnjem letu ni upošteval pravil društva, zato mu je društvo spremenilo status. Nekdanji član društva nima pravice zastopati društvo, ker:

- ni plačal članarine.

- ni prihajal na sestanke.

- ni podajal poročil o svojem delu.

- ni priskrbel obveznih dokumentov, ki so nujni za opravljanje dela.

- ni opravil rednega letnega preverjanja.

- mu je potekla licenca.

- ni opravljal ostalih dejavnosti naštetih pod alinejo c druge točke tega pravilnika.

Društvo nekdanjega člana pisno pozove o nameri glede aktivnosti in prenehanja delovanja.

Podporni član je član, ki ni zavezan k rednemu delovanju in ima temu primerno tudi višjo članarino. Lahko opravlja obveznosti rednega člana, vendar neredno in občasno.

Častni člani so člani, katerim občni zbor društva podeli naslov častni član. Častno članstvo podeli občni zbor društva na predlog upravnega odbora osebi, ki ima velike zasluge pri vpeljavi terapije in aktivnosti z živalmi ali pri popularizaciji boljšega odnosa med živalmi in ljudmi. Častni član prejme ob podelitvi ustrezno listino in ne plačuje članarine. Častni član, ki ni tudi redni član društva, nima pravice glasovanja na občnem zboru društva.

 

10. člen

Pravice rednih članov društva:

-          volijo in so lahko izvoljeni v organe društva,

-          sodelujejo pri izvajanju nalog društva in pri delu organov društva,

-          so seznanjeni z delom društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

-          prejemajo pohvale in priznanja za delo v društvu,

-          uživajo pravice in ugodnosti, ki jih nudi društvo svojim članom,

-          se lahko pritoži zoper odločitve organov društva,

-          na lastno željo izstopijo iz društva.

a) Vsak aktivni član društva ima pravico, da:

o          Sodeluje pri sestavljanju in izvajanju programa društva.

o          Je deležen strokovne, organizacijske in druge pomoči društva.

b) Vsak aktivni član društva ima pravico, da je izvoljen v organizacijski odbor društva in s tem možnosti organizacije seminarjev, strokovnih srečanj, predstavitev, strokovnih ekskurzij, vodenja tečajev za nove delovne pare in evalvacij delovnih parov na rednih letnih preverjanjih. Aktivni član je lahko izvoljen  v odbor iz točke b z rezultati iz rednega delovanja v društvu (obiski v ustanovah in podajanje poročil, prisotnost na sestankih, udejstvovanje pri društvenih programih). Upravni odbor povabi/izvoli v organizacijski odbor aktivnega člana na podlagi njegovih rezultatov iz rednega delovanja, ki je opisano v 9. členu točka a. Aktivni član ima pravico do navedenih možnosti iz točke b v primeru obiskov v ustanovah, ko opravi na letni ravni vsaj 10 obiskov in jih evidentira v skladu z zahtevami društva.

c) Aktivni član ima pravico do navedenih možnosti iz točke b v primeru podajanja poročil, če redno ob vsaki predstavitvi, aktivnosti ali terapiji odda poročilo na interno stran spletne strani (v primeru terapij) ali objavi na spletni strani v rubriki Novice ali poda novosti z obiskov na rednih društvenih sestankih.

d) Aktivni član ima pravico do navedenih možnosti iz točke b v primeru prisotnosti na sestankih, če je v enem letu prisostvoval vsaj na polovici sestankov (odvisno od lokacije stanovanja člana).

e) Aktivni član ima pravico do navedenih možnosti iz točke b v primeru udejstvovanja pri društvenih programih, če je vsaj enkrat v letu pomagal pri pripravi dejavnosti društva, samoiniciativno napisal Ambasadorjev dnevnik, samoiniciativno organiziral dejavnost ali sodeloval pri organizaciji.

 

11. člen

Dolžnosti rednih in podpornih članov društva so, da:

- ustrezno ravnajo z živalmi in v skladu z doseženo izobrazbo na področju terapije in aktivnosti z živalmi to znanje uporabljajo v za to primernih ustanovah v okviru društva,

- redno plačujejo članarino,

- gospodarno in skrbno ravnajo z imetjem društva,

- poravnavajo svoje nastale obveznosti,

- po svojih močeh sodelujejo pri delu društva,

- spoštujejo pravila društva in sklepe organov društva,

- skrbijo za ugled društva.

 

12. člen

Članstvo v društvu preneha:

- z izstopom,

- s črtanjem, zaradi neplačevanja članarine,

- z izključitvijo,

- s smrtjo.

 

13. člen

Opravljanje in izvrševanje nalog ter opravljanje funkcij je častno. Za svoje delo v organih društva člani društva praviloma ne prejemajo plačila.

Le za izredne dosežke ali za požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko vodstvo društva takemu članu prizna ustrezno nagrado v skladu z Zakonom o društvih.

Plačilo za opravljanje in izvrševanje nalog prejmejo tisti člani, ki opravljajo in izvršujejo naloge poklicno, profesionalno, polpoklicno, neamatersko ali honorarno in sklenejo z društvom ustrezno pogodbo.

 

14. člen

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva ali spremeni svoj status v status člana v mirovanju s pisno izjavo, ki jo mora poslati na uradni elektronski poštni naslov društva, objavljen na uradni internetni strani društva. Izjavo lahko poda tudi ustno na enem od rednih društvenih sestankov.

 

15. člen

Član se črta iz društva, če ne plača članarine eno leto kljub predhodnemu pisnemu opozorilu. Sklep o črtanju člana sprejme upravni odbor društva. Zoper sklep je dovoljena pritožba na občni zbor društva v roku 8 dni od dneva prejema pisnega odpravka sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

16. člen

Člana se lahko izključi iz društva, če grobo krši določila pravil, internih aktov društva in sklepov njegovih organov, če zavestno ravna proti interesom društva in če škodi njegovemu ugledu.

O izključitvi odloča na prvi stopnji častno razsodišče.

Zoper sklep o izključitvi je dovoljena pritožba na občni zbor društva v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

17. člen

Člani društva, ki so bili izvoljeni ali imenovani v upravni ali nadzorni odbor društva, morajo o morebitnem odstopu pisno obvestiti Upravni in Nadzorni odbor društva vsaj en mesec pred odstopom.

Če odstopi tajnik društva, mora svojo funkcijo opravljati do občnega zbora, razen, če njegovo funkcijo prevzame kak drug član upravnega odbora, ki ga upravni odbor imenuje za vršilca dolžnosti tajnika.

 

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

18. člen

Organi društva so:

      - predsednik,

- občni zbor,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor in

- častno razsodišče.

 

O b č n i   z b o r

 

 

 

19. člen

Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.

 

20. člen

Občni zbor se sklicuje najmanj enkrat v letu.

Občni zbor se lahko skliče tudi izredno glede na potrebe.

Občni zbor skliče predsednik upravnega odbora. Izredni občni zbor se lahko skliče tudi na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Izredni občni zbor je predsednik dolžan sklicati v roku 30 dni od dneva prejema zahteve. Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče vlagatelj zahteve. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

 

21. člen

Občni zbor se sklicuje s pisnimi ali elektronskimi vabili članom društva, ki morajo biti vročena najmanj 15 dni pred sejo.

Vabilu mora biti priložen tudi dnevni red zasedanja.

Vse pripombe in predlogi v zvezi z dnevnim redom zasedanja morajo biti vročeni predsedniku društva najkasneje 8 dni pred sklicanim občnim zborom.

 

22. člen

Sejo občnega zbora vodi predsedujoči občnega zbora, ki ga za vsako zasedanje sproti izvolijo pristojni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov društva. Na seji občnega zbora lahko vsako pravno osebo zastopa po en predstavnik.

Zapisnik občnega zbora podpišejo predsedujoči občnega zbora ter zapisnikar in dva overitelja, ki jih izvolijo pristojni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov društva.

Občni zbor je sklepčen, če je na zboru prisotna več kot polovica članov. Če je prisotnih manj kot polovica članov, se počaka petnajst minut in občni zbor nadaljuje z delom, če je prisotnih več kot pet članov. V tem primeru se šteje, da je občni zbor sklepčen in odloča z večino glasov prisotnih članov. O sklepčnosti občnega zbora poroča verifikacijska komisija, ki je v primeru Volilnega občnega zbora tudi volilna komisija in šteje 2 člana.

Če na zboru ni prisotno zadostno število članov, lahko zbor z večino prisotnih članov sklene, da naj predsednik upravnega odbora v roku največ 30 dni skliče ponovljeno zasedanje zbora.

Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora, poleg ostalih sestavin, vsebovati tudi opozorilo, da bo zbor o vseh zadevah sklepal z večino prisotnih članov.

Na ponovljenem zboru občni zbor veljavno odloča o zadevah, ki so bile navedene v vabilu za sklic, z večino prisotnih članov, vendar pa ne manj kot s tremi člani.

 

23. člen

Pristojnosti občnega zbora so:

-          sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve. Vse spremembe pravil društva in odločitve v zvezi s pripojitvijo k drugemu društvu ali ukinitvijo društva se lahko obravnavajo samo na seji občnega zbora, in sicer na predlog  upravnega odbora. Vse omenjene spremembe se lahko sprejmejo samo z dvotretjinsko večino vseh navzočih članov občnega zbora oziroma z dvotretjinsko večino prisotnih članov ponovljenega zasedanja občnega zbora,

-          imenuje častne člane društva, izreka pohvale ter podeljuje priznanja zaslužnim članom, 

-          voli in razrešuje predsednika(co) društva in nadzorni odbor ter častno razsodišče,

-          razpravlja in sklepa o poročilih organov društva,

-          potrjuje zaključni račun društva in sprejema letni finančni načrt,

-          določa smernice za delovanje društva,

-          potrjuje program dela ter koledar prireditev za tekoče leto in

-          odloča o vseh drugih vprašanjih v skladu z določili teh pravil.

 

24. člen

Občni zbor glasuje javno ali tajno. O načinu glasovanja odloči občni zbor z javnim glasovanjem.

 

U p r a v n i   o d b o r

25. člen

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) je izvršilni organ občnega zbora. Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno - tehnične zadeve.

 

26. člen

UO je izvršilni organ društva. Vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. UO šteje 5 članov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

UO se ustanovi, ko člani iz svojih vrst na občnem zboru izberejo predsednika, blagajnika in tajnika ter dva člana. Predsednik in tajnik sta lahko tudi strokovna in plačana delavca (po pogodbi v skladu z delovno zakonodajo). Pogoj izbora predsednika in tajnika je več kot pet let članstva v društvu in več kot 4 leta aktivnega dela v društvu z opravljenim izpitom za terapevtski par (vodnik in žival).

UO se sestaja po potrebi, vendar najmanj 2 krat letno. Mandatna doba članov UO je 4 leta.

UO ima naslednje pristojnosti:

-                sklicuje občni zbor in predlaga poročila o delu,

-                je odgovoren za pripravo zaključnega računa,

-                aktivno sodeluje pri pogovorih, povezanih z nameni in nalogami društva in neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in izpolnjevanje nalog društva,

-                skrbi za finančno poslovanje društva,

-                za vsako prireditev, ki jo društvo organizira, imenuje organizacijski odbor, če je potrebno,

-                predlaga častne člane društva in pohvale ter priznanja zaslužnim članom,

-                gospodarno upravlja s premoženjem društva,

-                odloča o višini članarine,

-                sprejema nove člane društva,

-                izreka pohvale in podeljuje priznanja,

-                pripravi predlog programa dela in

-                sprejema akte in pravilnike, ki zadevajo delo v društvu.

UO odloča tudi o vseh drugih zadevah, če ga zanje pooblasti občni zbor v skladu s pravili društva.

 

27. člen

UO sprejema odločitve na seji z večino glasov pod pogojem, da so na seji vsi člani odbora.

Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru.

 

28. člen

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik UO in ima naslednje pristojnosti:

-          sklicuje in vodi občni zbor društva,

-          sklicuje in vodi seje UO,

-          podpisuje akte, sklepe in druge listine društva,

-          je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta,

-          je odgovoren za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva,

-          predlaga občnemu zboru člane upravnega odbora,

-          upravlja s premoženjem društva v skladu s sklepi UO,

-          predlaga tajnika in sestavo strokovne službe, katero tudi operativno vodi,

-          pripravlja predlog finančnega načrta, ki ga potrdi UO,

-         opravlja druge naloge, ki izhajajo iz programa društva in tega statuta.

 

29. člen

Za svoje delo so predsednik in člani UO odgovorni občnemu zboru.

 

30. člen

Tajnik društva skrbi za:

- korespondenco društva,

- vodi spisek in kartoteko članov,

- ureja zapisnike sej organov društva,

- ureja prijavnice novih članov,

- vodi arhiv združenja,

- skrbi, da so zapisniki s sej ustrezno potrjeni in

- opravlja vsa druga dela, ki mu jih naložita UO in občni zbor.

 

31. člen

 

Blagajnik društva skrbi za dosledno finančno poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren predsedniku, UO in občnemu zboru društva.

 

32. člen

Organizacijske odbore posameznih prireditev imenuje UO društva, če je to seveda potrebno. Predsednik in število članov se določita ob vsakem imenovanju posebej. UO imenuje tudi dvočlansko komisijo za finančni obračun prireditev, ki ob koncu prireditve predloži finančni obračun v obliki zapisnika. Zapisnik podpišejo blagajnik društva, člani komisije za obračun in predsednik nadzornega odbora društva.

 

N a d z o r n i    o d b o r

33. člen

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) spremlja delo UO in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, še zlasti nad izvajanjem finančnega načrta. NO enkrat letno poroča občnemu zboru in ji je tudi odgovoren za svoje delo.

NO je sestavljen iz treh članov in treh namestnikov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani NO ne morejo biti hkrati člani UO. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Odsotnega člana nadomešča namestnik.

Mandatna doba članov NO je 4 leta.

 

Č a s t n o   r a z s o d i š č e

34. člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor. Razsodišče ima tri člane. Razsodišče se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Veljavne sklepe sprejema ob prisotnosti vseh članov razsodišča in če zanje glasujeta dva člana. Mandatna doba članov častnega razsodišča je 3 leta. Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno občnemu zboru društva.

Častno razsodišče obravnava predvsem:

- nespoštovanje pravil društva s strani članov društva,

- izključitev iz društva,

- neizvrševanje sklepov organov društva in

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Častno razsodišče v postopku ugotavlja kršitve članov in funkcionarjev društva ter izreka disciplinske ukrepe. Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določila zakona o pravdnem postopku.

O ugotovitvah častno razsodišče izda sklep in lahko izreče naslednje ukrepe:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev člana iz društva.

 

FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

35. člen

Dohodki društva so:

-                članarina,

-                0,5% dohodnine,

-                dohodki od izvajanja nalog društva,

-                delo delovnega para v izbranih ustanovah,

-                šolanje in preverjanje znanja živali in vodnikov,

-                informiranje in svetovanje za javnost,

-                organizacija strokovnih predavanj, sestankov, srečanj in seminarjev na državni in mednarodni ravni,

-                sodelovanje pri izvajanju ustreznih projektov,

-                izdaja biltena in drugih strokovnih publikacij,

-                založništvo in uredniška dejavnost,

-                prodaja materiala, potrebnega za izvajanje terapije in aktivnosti s pomočjo živali,

-                prodaja uniform delovnih parov,

-                prispevki donatorjev,

-                javna sredstva,

-                darila in

-                drugi dohodki.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

36. člen

Finančno poslovanje društva se opravlja v skladu z računovodskimi predpisi. Način vodenja se uredi s pravilnikom o računovodstvu in je v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Finančno poslovanje društva vodi blagajnik. Blagajnik sproti poroča UO društva o stanju vseh denarnih sredstev in drugih finančnih aktivnostih. Blagajnik vodi blagajniško knjigo.

 

37. člen

Finančne listine podpisujeta blagajnik in predsednik oziroma UO društva.

 

38. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v listine finančnega in materialnega poslovanja društva.

 

39. člen

Premoženje društva sestavljajo premičnine in nepremičnine ter denarna sredstva, s katerimi društvo upravlja. Finančno – materialno poslovanje društvo vodi s Pravilnikom o računovodstvu, ki ga je sprejel UO društva šest mesecev po registraciji društva.

S premoženjem društva upravlja UO društva neomejeno, a gospodarno. Premičnine se lahko odtujijo ali kupijo na podlagi sklepa upravnega odbora.

 

KONČNE  DOLOČBE

40. člen

Društvo preneha delovati

-                s sklepom občnega zbora, ki je sprejet z dvotretjinsko večino vseh navzočih članov društva, ki imajo glasovalno pravico,

-                z odločbo pristojnega upravnega organa po samem zakonu,

-                če pade število članov pod 3.

Če občni zbor ne sprejme drugačnega sklepa, v primeru prenehanja delovanja društva, preide premoženje društva na drugo, po dejavnosti sorodno, društvo. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost ali  drugo humanitarno društvo.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

41. člen

Navedena pravila društva je sprejel ustanovni občni zbor na svoji seji dne 12.08.2005 in so takoj stopila v veljavo. Dopolnjeni in spremenjeni Statut društva je sprejel občni zbor na svoji seji 07.03.2013. Uporabljati se začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih.

Društvo začne delovati z dnem vpisa v register društev.

 

                                                                                  PREDSEDNICA DRUŠTVA

                                                                                  Špela Drnovšek